("Villkor")

VILLKOR FÖR TILLGÅNG FÖR AXIMED.COM

Tillgång till denna webbplats beviljas av aXimed HK Ltd. ("aXimed") med förbehåll för följande villkor. Om du inte godkänner någon av dessa villkor, vänligen avbryt din åtkomst.

VARNING

Informationen och materialet på den här webbplatsen tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "VAR ÄR" och endast för referens och bör inte behandlas som professionell rådgivning. Det rekommenderas starkt att specifik rådgivning inhämtas från hälso- och sjukvårdspersonal där omständigheterna kräver det. Även om aXimed har gjort sitt bästa för att säkerställa att informationen på dessa sidor är korrekt, fullständig och uppdaterad, lämnar aXimed inga utfästelser om dess riktighet eller fullständighet, avsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. , inklusive utan begränsning någon garanti för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för förlust hur som helst som härrör från eller är beroende av hela eller någon del av information, och ingen garanti eller representation avseende icke- intrång, säkerhet, noggrannhet, lämplighet för ett visst ändamål eller frihet från datavirus eller liknande föremål ges i samband med sådan information och material.

Varje person som avser att komma åt sidor på denna webbplats bör se till att de är fullt medvetna om alla tillämpliga juridiska krav enligt de lagar och förordningar som berör dem.

Informationen på dessa sidor utgör inte någon representation, garantier eller förpliktelser som är bindande för aXimed som ska ha absolut frihet att när som helst dra tillbaka, ändra, ändra eller komplettera tjänsterna och produkterna.

aXimed lämnar ingen representation, garanti eller stöd för någon av produkterna, tjänsterna eller informationen som tillhandahålls på denna webbplats. Alla produkter och tjänster som säljs ska omfattas av våra försäljningsvillkor .

Denna friskrivning ska träda i kraft i den utsträckning som lagen tillåter.

UPPHOVSRÄTT

Innehåll tillgängligt via aXimed.hk – inklusive, utan begränsning, text, grafik, programvara, musik, ljud, fotografier och videor och allt annat innehåll är skyddat av upphovsrätt. Upphovsrätten till denna webbplats ägs av aXimed. Ingen del av delar av detta får reproduceras, distribueras, återpubliceras, visas, sändas, hyperlänkas eller överföras på något sätt eller på något sätt eller lagras i ett informationshämtningssystem utan föregående skriftligt tillstånd från aXimed under förutsättning att tillstånd ges att ladda ner och skriva ut materialet på denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk endast förutsatt att du inte ändrar materialet och att du behåller all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden som finns i materialet. Detta tillstånd upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa villkor. Vid uppsägning kommer du omedelbart att förstöra allt nedladdat och utskrivet material. Du får inte heller, utan aXimeds tillstånd, "spegla" något material som finns på denna webbplats på någon annan server.

VARUMÄRKEN

Varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna (”Varumärkena”) som används och visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör aXimed och andra. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det beviljar, genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke som visas på denna webbplats, utan skriftligt tillstånd från aXimed eller annan varumärkesägare. Namnet på aXimed eller aXimeds logotyp får inte användas på något sätt, inklusive i reklam eller publicitet som hänför sig till distribution av material på denna webbplats, utan föregående skriftligt tillstånd.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter, inklusive, utan begränsning, vårdslöshet, ska aXimed eller dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter eller leverantörer hållas ansvariga för några skador, förluster eller kostnader inklusive utan begränsning, direkt, indirekt, oavsiktlig, särskilda skador eller följdskador eller ekonomisk förlust som uppstår från eller i samband med:

  1. all åtkomst, användning eller oförmåga att komma åt eller använda denna webbplats, eller beroende av innehållet på denna webbplats;
  2. alla system-, server- eller anslutningsfel, fel, utelämnanden, avbrott, försening i överföringen eller datavirus;
  3. all användning av eller åtkomst till någon annan webbplats länkad till denna webbplats;
  4. någon produkt, tjänst eller information från någon handlare eller tjänsteleverantör;
  5. obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data, eller annan information som skickas eller tas emot eller inte skickas eller tas emot, inklusive men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, användning, data eller andra immateriella förluster

även om aXimed eller dess agenter eller anställda informeras om möjligheten till sådana skador, förluster och/eller utgifter. Eventuella hyperlänkar till andra webbplatser är inte ett stöd eller verifiering av sådana webbplatser och sådana webbplatser bör endast nås på användarens egen risk. Denna uteslutningsklausul ska träda i kraft i den utsträckning som lagen tillåter.

Du samtycker till att aXimed inte är ansvarigt för eventuella misslyckanden att leverera, lagra eller lagra e-post som överförs via tjänsten. Du samtycker också till att aXimed inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt gentemot dig eller någon annan för uttalanden eller uppförande från någon tredje part på eller som härrör från användningen av aXimeds tjänst.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla aXimed, dess föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och leverantörer skadeslösa från alla förluster, anspråk, kostnader, skadestånd, förfaranden, krav, skulder och utgifter inklusive, utan begränsning, juridiska avgifter, gjorda av tredje part som härrör från eller relaterade till din användning av aXimeds tjänst eller ditt brott mot detta avtal, inklusive utan begränsning intrång, av dig eller någon annan användare av din tillhandahållna information, av någon persons eller enhets immateriella rättigheter eller andra rättigheter. aXimed kan, efter eget gottfinnande, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som är föremål för gottgörelse från dig. Antagandet av sådant försvar eller kontroll av aXimed ska dock inte ursäkta några av dina ersättningsförpliktelser.

DINA ÖVERFÖRINGAR

Allt material, information eller idé som du överför till eller lägger upp på denna webbplats på något sätt kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt och kan spridas eller användas av aXimed eller dess dotterbolag för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter. Du är förbjuden att publicera eller överföra till eller från denna webbplats olagligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, skandalöst, inflammatoriskt, pornografiskt eller profant material eller annat material som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lagen .

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina (“Hongkong”) och ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen för Hongkongs domstolar.

REVISION AV VILLKOR FÖR TILLGÅNG

aXimed kan när som helst revidera dessa åtkomstvillkor genom att uppdatera denna version. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att fastställa den då aktuella versionen av åtkomstvillkoren som du är bunden till.

Villkor för åtkomst version 1.0
Daterad 8 december 2019