Allmänna Villkor

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan aXimed HK Ltd. (nedan kallat "aXimed"), aXimed-medlemmar (hädanefter kallade "medlemmar") och aXimed-medlemskap (nedan kallat "medlemskap"). Dessa villkor träder i kraft den 8 december 2019. Vi uppmuntrar våra medlemmar att läsa igenom följande villkor noggrant.

Medlemsansökan

 1. Kunder kan ansöka om medlemskap från aXimed på www.aximed.hk. Inget köp av produkter krävs för att bli medlem.
 2. aXimed förbehåller sig rätten att erkänna eller vägra medlemskap. aXimed förbehåller sig även rätten att ensidigt besluta i alla frågor som direkt eller indirekt hänför sig till medlemskap.
 3. En framgångsrik sökande kommer att få ett unikt medlems-ID. Medlems-ID:t kan inte överföras och aXimed förbehåller sig rätten att förverka eller avbryta eller återutfärda medlems-ID:t.
 4. Alla över 18 år kan ansöka om medlemskap. För alla under 18 år måste de ge skriftligt medgivande från sina föräldrar eller vårdnadshavare innan de kan ansöka om medlemskap.
 5. Medlemmar bör inte avslöja sitt lösenord till någon obehörig person. aXimed kommer inte att hållas ansvarigt för några konsekvenser, förluster och skador som uppstår på grund av olämplig/olaglig/olaglig/otillåten användning av lösenord eller dess läckage eller missbruk.
 6. Medlemmar kan ta del av kampanjerbjudanden från aXimed då och då, såsom flera medlemsbelöningspoäng eller andra speciella förmåner.


  Skydd av integritet och personuppgifter

 7. För att bli medlem och njuta av medlemsrabatter och förmåner måste kunden lämna fullständig och relevant personlig information till aXimed. Underlåtenhet att tillhandahålla fullständig och korrekt personlig information kan resultera i en ogiltig eller ofullständig ansökan och därför avvisas.
 8. aXimed har åtagit sig att skydda sina medlemmars integritet och personliga data. aXimed säkerställer att informationen som samlas in, används, behålls, överförs och bearbetas är i linje med Hongkongs lagar och förordningar. Kunder som ansöker om medlemskap godkänner automatiskt alla angivna integritets- och personuppgiftspolicyer.
 9. aXimed kan kräva att medlemmar lämnar information inklusive men inte begränsat till namn, kön, ålder, HK-identifikationskortnummer, telefonnummer, faxnummer, adress, e-postadress, kreditkortsinformation, utbildningsnivå, yrke, hushållsinkomst, intresse och favoritaktiviteter då och då. Om kunden är under 18 år måste han eller hon ge ett skriftligt medgivande från en förälder eller vårdnadshavare innan han eller hon lämnar in någon personlig information till aXimed.
 10. Kunden samtycker till att de personuppgifter som tillhandahålls får användas och behållas för följande ändamål, eller andra ändamål som godkänts av aXimed eller krävs enligt lag: (a) för att tillhandahålla tjänster; (b) för marknadsföring av varor och tjänster för aXimed; (c) hantera alla medlemsrelaterade kampanjer; (d) Analysera, certifiera och/eller kontrollera tjänsten och relaterade betalningar och villkor för aktivitet; (e) att uppfylla aXimeds ansvar enligt relevanta lagar, förordningar och branschkrav.
 11. Kundernas personuppgifter kommer att sparas under en rimlig tidsperiod. Kunder kan: (a) fråga om aXimed har deras personuppgifter; (b) få sina personuppgifter från aXimed; (c) be aXimed att korrigera fel i deras personuppgifter; (d) lära sig om aXimeds policyer och praxis för personuppgifter. aXimed kan ta ut en rimlig avgift för behandlingen av personliga ansökningar. Alla krav för att erhålla eller korrigera personuppgifter eller relevanta policyer måste lämnas skriftligen till aXimed.
 12. aXimed har härmed rätt att avslöja och överföra all kunddata till sina företag, dotterbolag, intresseföretag och anslutna företag (oavsett om det är i Hong Kong eller utomlands). aXimed och dess associerade företag kan också ha tillgång till all kunddata i marknadsföringssyfte för varor och tjänster. aXimed och dess intressebolag har även rätt att dela och jämföra alla kunduppgifter i sin databas. Om du inte vill få någon kampanjinformation eller material från aXimed måste du skicka ett skriftligt meddelande till aXimed.
 13. Kunder som inte vill lämna ut sin personliga information till någon tredje part, medlem måste skicka ett skriftligt meddelande till aXimed (kontaktmetod enligt ovan).

  Friskrivningsklausul, juridiska och rättsliga beslut

 14. Eftersom vår webbplats och onlinesystem är beroende av elektroniska enheter, internet och nätverksleverantörer, är aXimed inte ansvarigt för eventuella förluster som uppstår till följd av elektronik- eller internetfel, system- eller mjukvaruproblem, datavirus eller säkerhetsattacker. I synnerhet ges ingen garanti eller representation angående noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet, fullständighet, frihet från datavirus, säkerhet, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål i samband med sådan information, material, tjänst eller programvara.
 15. Om inte annat regleras av tillämplig lag, ger inte aXimed eller dess närstående företag några uttalanden eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till aXimed eller aXimed-medlemmens tillförlitlighet, och anger tydligt att det är fritt från något löfte eller bindande avtal. aXimed är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta förluster eller skador som lidit av medlemskapsansökan, produktorder, användning, belöningspoäng, kuponger, betalning eller oförmåga att använda några varor och tjänster.
 16. aXimed förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande lösa och besluta om alla villkor, tvister eller medlemskapsprogram, såsom medlemskapsberättigande, förmåner, medlemsbelöningspoäng och inlösta föremål från intjänade eller ackumulerade medlemsbelöningspoäng. aXimed förbehåller sig rätten till slutgiltiga beslut i alla ovan nämnda frågor. Beslut är bindande för alla aXimed-medlemmar.
 17. Vi accepterar inga bytes- eller returvaror förutom att varorna är skadade eller utgångna, så vänligen kontrollera detaljerna om varorna vid mottagandet, om varorna är skadade eller utgångna kommer vi att ordna någon speciell som tar emot och byter ut dina varor.
 18. Alla villkor ska styras och tolkas i alla avseenden av lagarna i Hongkongs särskilda administrativa region. Alla tvister som hänför sig till och som uppstår från dessa villkor ska överlämnas till domstolarna i Hongkongs särskilda administrativa region.
 19. Dessa villkor har inte för avsikt att på något sätt begränsa konsumenternas rättigheter enligt Hongkongs konsumentskyddslagar. Om något av de angivna villkoren anses vara ogiltigt i domstol eller av någon anledning, kommer det att anses ogiltigt men kommer inte att påverka de återstående villkoren.

Medlemsvillkoren som anges på aXimed Groups webbplats: www.aximed.hk bör alltid gälla. aXimed förbehåller sig rätten att justera villkoren eller avsluta medlemsbelöningspoängen för en medlem när som helst. aXimed förbehåller sig rätten att ändra alla villkor utan föregående meddelande, och förbehåller sig det slutgiltiga beslutet om alla medlemsbelöningspoäng relaterade frågor i händelse av tvister.